Top

De webwinkel is momenteel even niet bereikbaar.
Voor vragen kun je ons e-mailen

Algemene voorwaarden billink

VOORWAARDEN ACHTERAF BETALEN VIA BILLINK

Voorwaarden achteraf betalen via Billink

Modegram heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie "achteraf betalen op factuur via Billink" uit te voeren. Als u gebruik maakt deze betaaloptie verklaard u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V. Billink B.V. wordt hierna aangeduid als „Billink‟

Billink: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24474894. 

Leverancier: De natuurlijke- of rechtspersoon welke middels een online webwinkel haar diensten en/of goederen aanbiedt en voor betaling van deze diensten de optie “achteraf betalen op factuur via Billink” aanbiedt.

U: De natuurlijke- of rechtspersoon welke goederen en/of diensten afneemt van de leverancier en hiervoor de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” gebruikt.

Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink
1. Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn
2. U hebt geen surseance van betaling aangevraagd, en bent niet failliet verklaard
3. U verkeert niet in schuldsanering of bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
4. U bent niet onder vermogensrechtelijk bewind of curatele gesteld.
5. U bent 18 jaar of ouder
6. Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is.

Artikel 2. Acceptatie door Billink
1. Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren.
2. U krijgt direct online te zien of uw verzoek is goedgekeurd
3. Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door onze kredietwaardigheidtoets ofwel onze goedkeuring of weigering om u te accepteren.
4. Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren.
5. Indien gewenst kunt u hiervan schriftelijk, omkleed met redenen, op de hoogte worden gesteld. Desgewenst kan hier ook telefonisch toelichting op gegeven worden.

Artikel 3. Wijze van betalen
1. U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank
2. Billink is door de verkopende partij volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen:
a. Het inschakelen van een derde, waaronder een incassobureau en of deurwaarder
b. Het in rekening brengen van rente en kosten

Artikel 4. Kosten betaalopdracht
Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.

Artikel 5. Betaaltermijn
1. Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij leidend.
2. Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.

Artikel 6. Adreswijziging
1. U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten.
2. Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail.

Artikel 7 Betalingsverzuim
1. Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim.
2. Indien u niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt stuur Billink u een schriftelijke herinnering. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft stuurt Billink u een sommatie welke wordt opgehoogd met aanmaningskosten. Mocht het nodig zijn meerdere sommaties te versturen zullen deze telkens verhoogd worden met aanmaningskosten.
3. Vanaf de datum dat u in betalingsverzuim verkeert is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
4. Billink is gerechtigd, al dan niet door een derde, incassokosten in rekening te brengen. Alsmede andere respectievelijke redelijke kosten die als vermogenschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 8. Behandeling persoonsgegevens
1. Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice Billink vraagt Billink u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Billink voor het aangaan en uitvoeren van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Billink een gegevenstoets uit voeren. Het doel hiervan is om risico‟s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door Billink in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico‟s voor Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. Billink kan hierbij gebruik maken van de aan haar gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens. Billink verwijst u hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen Billink zijn gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving
2. Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen u en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.